Mesna zajednica Palić
srpski | magyar | English Danas je 4. 6. 2020, četvrtak.
   VESTI MESNA ZAJEDNICA PALIĆKE ULICE DEŠAVANJA GALERIJA SLIKA   
O mesnoj zajednici Kako nas naći
Savet O Paliću
Komisije Mape
Kancelarija Palić iz svemira

STATUT MESNE ZAJEDNICE PALIĆ

Statut Mesne zajednice Palić u .pdf formatu

Na osnovu člana 87. Statuta Grada Subotice ( „Službeni list Opštine Subotica“  broj 26/08 i 27/08 – ispravka, i „Službeni list Grada Subotice“  broj 46/11) i člana 28. Odluke o mesnim zajednicama - prečišćen tekst  ( „Službeni list Grada Subotice“  broj 47/11),
Skupština Mesne zajednice „Palić“ na 8. sednici održanoj dana 17.12.2014. godine, donela je

S T A T U T

MESNE ZAJEDNICE „PALIĆ“

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.
Ovaj Statut sadrži odredbe o: nazivu i sedištu, zastupanju i predstavljanju, poslovima, organizaciji i organima, sredstvima mesne zajednice, kao i drugim pitanjima od značaja za rad mesne zajednice.

Član 2.
Mesna zajednica je obrazovana Odlukom Skupštine opštine Subotica koja je objavljena u Službenom listu opštine Subotica broj 8/1994.

Član 3.
Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom, Odlukom o osnivanju i Odlukom o mesnim zajednicama.

Član 4.
U mesnoj zajednici svečano se obeležava 25.05. kao dan mesne zajednice. Razlog za obeležavanje dana MZ Palić nastaje iz starog običaja poštovanja svetog Urbana I., zaštitnika vinograda i vinogradara. Povodom dana mesne zajednice održava se svečana sednica Skupštine mesne zajednice na kojoj se mogu uručiti određena priznanja i nagrade za posebna zalaganja i doprionose u radu i razvoju mesne zajednice, pojedincima, organizacijama i pravnim licima u mesnoj zajednici i drugima.
Odluku o dodeljivanju nagrada i priznanja donosi Skupština mesne zajednice.

II NAZIV, SEDIŠTE I ZASTUPANJE

 

Član 5.
Naziv Mesne zajednice je:
Месна заједница „Палић“ – na srpskom jeziku
Palics Helyi Közösség – na mađarskom jeziku
Mjesna zajednica „Palić“ – na hrvatskom jeziku.

Sedište Mesne zajednice je na Paliću, Splitska aleja 1.

Član 6.
Mesna zajednica može promeniti naziv izmenom Odluke o obrazovanju mesne zajednice. O promeni sedišta mesne zajednice odlučuje Skupština mesne zajednice.

Član 7.
Mesna zajednica ima svoj  grb.
Grb mesne zajednice je zasnovan na obliku štita. Na plavom, baroknom štitu je grbovna slika Palićkog vodotornja (glavnog ulaza) uz jednu tanku, belu crtu koja asocira na horizont  jezera. Vodotoranj je u prirodnim bojama, a u crno-beloj tehnici i na reljefima beo. U desnom, prvom kantonu (heraldička) bela figura plivajućeg labuda, žutog kljuna. Valovita, šira traka ispod labuda predstavlja opšti simbol vode. Na gornju ivicu štita naleže grozd poznate palićke vrste kadarke sa listovima vinove loze. Grozd je tamnoplav, a listovi su u prirodnoj boji. Grozd natkriljuju dva ukrštena ključa, zlatan (žuti) i srebrn (beo) prevezani crvenim konopcem sa dve kićanke, u položaju kao krov štite grozd i predstavljaju usvojenom simbolikom papu Urbana I. (222 – 230 godine), zaštitnika vinograda. Ispod grba je lenta i goticom (karakterističan za srednji vek) napisan prvi pomenuti naziv naselja Paly i godina pominjanja 1462. 
Upotreba  grba će biti regulisana posebnom Pravilnikom. 

Član 8.
Mesna zajednica ima pečat i štambilj.

Član 9.
Pečat je okruglog oblika koji sadrži sledeći tekst:
Град Суботица – Szabadka Város – Grad Subotica,  Месна заједница „Палић“ – Palics Helyi Közösség – Mjesna zajednica „Palić“.
U sredini pečata nalazi se grb Mesne zajednice, opisan u članu 7. ovog Statuta.

Član 10.
Štambilj je pravougaonog oblika koji sadrži naziv mesne zajednice kao u članu 5. ovog Statuta, kao i predviđena mesta za broj i datum.

Član 11.
Pečat mesne zajednice je promera 4 cm.
Štambilj mesne zajednice je dimenzije 3x6 cm.
Pečat i štambilj izrađuju se u jednom primerku.
Za upotrebu i korišćenje pečata i štambilja odgovoran je predsednik Saveta mesne zajednice.

Član 12.
Mesnu zajednicu predstavlja i zastupa predsednik Skupštine mesne zajednice. Zamenici predsednika Skupštine mesne zajednice obavljaju poslove iz delokruga predsednika Skupštine mesne zajednice koje im predsednik poveri i zamenjuju predsednika u slučajevima njegove odsutnosti i sprečenosti.

Član 13.
U imovinsko-pravnim i drugim sporovima mesnu zajednicu pred sudovima i drugim nadležnim organima može da zastupa Gradsko javno pravobranilaštvo Grada Subotice, na osnovu pojedinačnih punomoćja predsednika Skupštine mesne zajednice.

III POSLOVI MESNE ZAJEDNICE

 

Član 14.
U mesnoj zajednici građani odlučuju o ostvarivanju svojih zajedničkih interesa i o solidarnom zadovoljavanju zajedničkih potreba.
Utvrđuju svoje odnose, u skladu sa materijalnim mogućnostima u sledećim oblastima:
U komunalnoj oblasti:

 1. učestvuje u prostornom i urbanističkom planiranju i usmeravanju razvoja naselja – sa Zavodom za urbanizam u pogledu realizacije GUP-a iniciranje i razmatranje DUP-a,
 2. učestvuje u obezbeđenju higijene naselja sa JP Čistoća i zelenilo zahtevom i predlozima za postavljanje i zamenom kontejnera, periodično zajedničke akcije čišćenja naselja,
 3. vodi brigu o realizaciji komunalnih poslova u cilju izgradnje i održavanja komunalnih objekata – podnošenjem, na osnovu plana razvoja, zahteva za učešćem u sredstvima budžeta,
 4. zavisno od zainteresovanosti i materijalnih mogućnosti građana pokreće inicijativu za uvođenje mesnog samodoprinosa i stara se o njihovoj realizaciji,
 5. evidentira i prijavljuje oštećenja kolovoza i vodovodnih i kanalizacionih instalacija,
 6. vodi brigu i sarađuje sa javnim preduzećima u cilju održavanja javnih bunara, javne rasvete, prijavom potreba nadležnom preduzeću,
 7. u saradnji sa nadležnim organima organizuje rad komunalnih nadzornika i održava higijenu tržnice,
 8. vodi brigu o higijeni stanovanja, predlaže nadležnim preduzećima sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
 9. stara se o održavanju i korišćenju zgrade mesne zajednice.

U oblasti dečije, socijalne i zdravstvene zaštite:

 • razvija i učestvuje u organizovanju socijalne zaštite sa Centrom za socijalni rad u cilju zbrinjavanja građana u stanju socijalne potrebe, pokreće inicijativu za realizaciju otvaranja Gerontološkog kluba na Paliću u Mesnoj zajednici, vodi evidenciju i prijavu podataka o građanima koji nisu evidentirani a imaju potrebu za socijalnom zaštitom,
 • sarađuje i aktivno učestvuje u radu humanitarnih organizacija, Crveni krst, Vox Humana, Kolo Srpskih sestara – otkirvanje i evidencija građana kojima je pomoć potrebna, podela i distribucija pomoći,
 • sa nadležnim ustanovama organizuje pružanja pomoći starim i iznemoglim licima,
 • organizuje pružanje pomoći građanima čija je imovina znatnije uništena usled požara, poplava i sl.

U oblasti obrazovanja, kulture i fizičke kulture:

 • organizuje kulturno-prosvetne priredbe, sportska takmičenja,
 • po potrebi prikuplja podatke u cilju što potpunijeg obuhvatanja dece osnovnim obrazovanjem,
 • u saradnji sa školom i organima MUP-a predlaže mere u cilju bezbednosti dece u saobraćaju,
 • aktivno pomaže rad udruženja i organizacija u mesnoj zajednici,
 • stara se o razvoju amaterizma u kulturi i sportu

U oblasti zaštite i unapređenje životne sredine:

 • prati doslednu primenu DUP-a u pogledu izgradnje objekata čiste industrije,
 • sa komunalnim preduzećima stara se o higijeni naselja

U oblasti samozaštite:

 • organizovanje samozaštite, obuhvata mere i aktivnosti spašavanja ljudi i materijalnih dobara, organizovanje mesne zajednice za funkcionisanje snabdevanja i obezbeđenja  drugih uslova za život u vanrednim prilikama

Obavljanje uslužnih delatnosti.

Radi zadovoljavanja ovih potreba mesna zajednica sarađuje sa ustanovama i organizacijama iz oblasti zdravstva, kulture, fizičke kulture, obrazovanja, javnim preduzećima i drugim zainteresovanim pravnim licima.

Član 15.
Mesna zajednica obavlja i poslove iz nadležnosti Grada koje joj poveri Skupština Grada Subotice ( u daljem tekstu Skupština grada ) i drugi nadležni organi uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava i to:

 • u komunalnoj oblasti (briga o stanju lokalnih puteva, ulica, zemljišta i sl.)
 • organizuje javne rasprave o pitanjima predviđenim Statutom grada,
 • zadaci i određeni poslovi pri sprovođenju izbora,
 • popis stanovništva,
 • poslovi u oblasti civilne zaštite,
 • brigu o ugroženim građanima i drugi povereni zadaci i poslovi od strane Grada i drugih nadležnih organa.

Nadzor nad izvršenjem poslova koji su povereni Mesnoj zajednici u smislu stava 1. ovog člana vrši ovlašćeni organ Grada, odnosno drugi nadležni organi.

Član 16.
Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad Gradske uprave u mesnim zajednicama.
Poslove iz stava 1. ovog člana, način i mesto njihovog vršenja, određuje Gradonačelnik na predlog načelnika Gradske uprave.

Član 17.
Radi rešavanja određenih pitanja od zajedničkog interesa mesna zajednica se povezuje i sarađuje sa drugim mesnim zajednicama, nadležnim gradskim organima, ustanovama i preduzećima.

Član 18.
Mesna zajednica planira razvoj komunalne infrastrukture u skladu sa planovima Grada i potrebama i mogućnostima građana na svom području.

 

Član 19.
U oblasti odbrane i civilne zaštite mesna zajednica vrši poslove koji su joj povereni zakonom i na zakonu zasnovanim propisima.

IV ORGANIZOVANJE I ODLUČIVANJE

 

Član 20.
Građani u mesnoj zajednici odlučuju o svojim zajedničkim potrebama putem:

 • referenduma
 • zbora građana
 • izabranih predstavnika u organe mesne zajednice

Odluku o uvođenju samodoprinosa donose građani Mesne zajednice neposredno, tajnim glasanjem.

REFERENDUM

 

Član 21.
Referendum, kao oblik neposrednog učešća građana mesne zajednice za određena pitanja od zajedničkog interesa za građane mesne zajednice raspisuje Skupština Grada.
Skupština mesne zajednice može da podnese zahtev Skupštini Grada radi raspisivanja referenduma.

Član 22.
Predlog za raspisivanje referenduma može podneti 20% građana sa područja odnosno dela područja mesne zajednice za koju se raspisuje referendum.
Skupština mesne zajednice obavezna je da raspravlja o svakom predlogu za raspisivanje referenduma i da o svojoj odluci obavesti predlagače.

Član 23.
Odluka putem referenduma sprovedenom za mesnu zajednicu ili deo mesne zajednice smatra se donetom ako se za nju izjasnila većina građana koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana.

Član 24.
Odluka doneta referendumom obavezna je za sve građane u mesnoj zajednici, odnosno njenom delu za koju je referendum sproveden.
Ako su se građani referendumom izjasnili protiv određenog predloga, o tom predlogu ne može se ponovo odlučivati pre isteka roka od šest meseci od dana održavanja referenduma.

Član 25.
Postupak i način sprovođenja referenduma vrši se na način predviđen zakonom, Statutom Skupštine Grada i posebnom odlukom Skupštine Grada.

ZBOR GRAĐANA

 

Član 26.
Zbor građana raspravlja i daje predloge o pitanjima iz nadležnosti organa mesne zajednice, a naročito:

 1. razmatra pitanja i organizuje javnu raspravu po značajnim pitanjima o kojima odlučuje Skupština Grada, uz prisustvo predstavnika organa Grada,
 2. pokreće inicijativu i daje predlog i mišljenje za razrešenje pojedinih pitanja,
 3. pokreće inicijativu za obrazovanje mesne zajednice,
 4. obavezno raspravlja o predlogu predlagača – izvršnog organa ili najmanje 20 odbornika, za obrazovanje mesne zajednice
 5. obavezno raspravlja o predlogu za spajanje mesnih zajednica, odnosno o predlogu menjanja granice mesne zajednice.

Član 27.
Zbor građana za područje mesne zajednice, saziva predsednik Skupštine mesne zajednice:

 1. na osnovu odluke Skupštine mesne zajednice,
 2. na predlog Saveta mesne zajednice,
 3. na predlog odbornika koji je sa područja mesne zajednice,
 4. na inicijativu najmanje 5% građana sa područja mesne zajednice.

Ukoliko predsednik Skupštine mesne zajednice na predlog predlagača ne sazove zbor građana u roku od 15 dana po datom predlogu, pravo sazivanja ima predlagač.

Član 28.
Zbor građana se može održati za područje cele mesne zajednice ili za deo mesne zajednice.

SKUPŠTINA MESNE ZAJEDNICE

 

Član 29.
Skupština Mesne zajednice broji 15 članova.
Skupština se bira tajnim glasanjem na neposrednim izborima.
Pravo da biraju i da budu birani imaju građani sa područja ove mesne zajednice koji imaju biračko pravo.

Član 30.
Mandat Skupštine mesne zajednice traje 4 godine.
Izbore za članove mesne zajednice raspisuje Predsednik Skupštine Grada.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana.
Izbori za članove Skupštine moraju se sprovesti najkasnije 30 dana pre kraja njihovog mandata. 
Izbore za članove Skupštine mesne zajednice sprovodi Izborna komisija Grada Subotice.

Član 31.
Isto lice može biti izabrano za člana Skupštine mesne zajednice više puta.

Član 32.
Članu Skupštine mesne zajednice prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

 1. podnošenjem ostavke,
 2. donošenjem odluke o raspuštanju Skupštine mesne zajednice,
 3. ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci,
 4. ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti,
 5. ako mu prestane prebivalište na području mesne zajednice,
 6. gubljenjem državljanstva,
 7. ako nastupi smrt člana Skupštine.

Član Skupštine može podneti ostavku usmeno na sednici Skupštine, a između dve sednice podnosi je u formi overene pismene izjave.
Posle podnošenja usmene ostavke, Skupština bez odlaganja, na istoj sednici utvrđuje da je članu Skupštine prestao mandat.
O ostavci koju je član Skupštine podneo između dve sednice, Skupština je dužna da odluči na prvoj narednoj sednici.           
Član Skupštine može opozvati podnetu ostavku sve dok Skupština ne utvrdi prestanak njegovog mandata.
Ako članu Skupštine prestaje mandat nastupanjem slučaja iz tačke 2) do 7) stava 1. ovog člana, Skupština na prvoj narednoj sednici, posle obaveštenja o nastupanju takvog slučaja, utvrđuje da je članu Skupštine prestao mandat.

Član 33.
Skupština može većinom od ukupnog broja članova Skupštine doneti odluku o svom raspuštanju.
Odluku o raspuštanju Skupštine mogu doneti i građani mesne zajednice putem referenduma.
Predlog za raspisivanje referenduma radi raspuštanja Skupštine može se dati ako se oceni da se u mesnoj zajednici ne zadovoljavaju potrebe i interesi lokalnog stanovništva ili da se poslovi koji su povereni mesnoj zajednici ne obavljaju u skladu sa zakonom, statutom, aktom o obrazovanju mesne zajednice ili odlukama Skupštine Grada.
Predlog iz stava 3. ovog člana mogu dati:

 • najmanje 10% birača sa prebivalištem na području mesne zajednice,
 • Gradonačelnik,
 • najmanje 20 odbornika Skupštine Grada.

Odluku o raspisivanju referenduma donosi Skupština Grada većinom od ukupnog broja odbornika Skupštine Grada.
Odluka o raspuštanju Skupštine smatra se donetom ukoliko je za nju glasala većina birača koja je glasala.
U slučaju donošenja odluke od strane Skupštine o svom raspuštanju i u slučaju kada se na referendumu donese Odluka o raspuštanju Skupštine, predsednik Skupštine Grada u roku od 5 dana od dana donošenja odluke Skupštine o svom raspuštanju, odnosno od dana utvrđivanja rezultata referenduma, raspisuje vanredne izbore za članove Skupštine.
Postupak izbora sprovodi se po odredbama Odluke o mesnim zajednicama, kojom je uređen postupak izbora članova Skupštine mesne zajednice.
Mandat novoizabrane Skupštine traje do isteka mandata redovnog saziva Skupštine ostalih mesnih zajednica.
U slučaju raspuštanja Skupštine mandat članova Skupštine traje do konstituisanja novog saziva Skupštine.
Ne može se doneti odluka o raspuštanju Skupštine ako je od izbora za članove Skupštine isteklo manje od 6 meseci ili ako je do isteka mandata članova Skupštine ostalo manje od 6 meseci.

Član 34.
Kada članu Skupštine prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, mandat se dodeljuje u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama.

Član 35.
Mandat člana Skupštine počinje da teče danom potvrđivanja mandata.
O potvrđivanju mandata člana Skupštine odlučuje Skupština na konstitutivnoj sednici.
Konstitutivnu sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine iz prethodnog saziva u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora.
Ako predsednik Skupštine prethodnog saziva ne sazove konstitutivnu sednicu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora, sednicu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana, saziva najstariji član Skupštine novog saziva.
Ako najstariji član Skupštine novog saziva ne sazove konstitutivnu sednicu u roku od pet dana, sednicu, bez odlaganja, saziva sledeći najstariji član Skupštine novog saziva.
Konstitutivnom sednicom, do izbora predsednika Skupštine, predsedava najstariji član Skupštine, a u slučaju ako najstariji član Skupštine ne može da predsedava konstitutivnom sednicom Skupštine, sednicom predsedava sledeći najstariji član koji je prisutan na sednici i koji prihvati predsedavanje sednicom.
O potvrđivanju mandata članova Skupštine, na osnovu izveštaja verifikacionog odbora, Skupština odlučuje javnim glasanjem.
U glasanju mogu učestvovati kandidati za člana Skupštine kojima su mandati dodeljeni u skladu sa  članom 23. stav 8. Odluke o mesnim zajednicama i koji imaju uverenje izborne komisije da su izabrani.
Danom potvrđivanja mandata novih članova Skupštine, prestaje mandat članova Skupštine prethodnog saziva.
Postupak potvrđivanja mandata članova Skupštine detaljnije se uređuje njenim poslovnikom, u skladu sa Odlukom o mesnim zajednicama i Statutom mesne zajednice.

Član 36.
Skupština radi u sednicama.
Sednica Skupštine se može održati ako prisustvuje većina ukupnog broja članova Skupštine.
Odluke Skupštine donose se većinom glasova prisutnih članova Skupštine.
Predsednik i dva zamenika predsednika Skupštine mesne zajednice, kao i Savet, predsednik Saveta i dva zamenika predsednika Saveta mesne zajednice biraju se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Odluku o svom raspuštanju Skupština mesne zajednice donosi sa većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Član 37.
Sednice Skupštine saziva predsednik Skupštine.
Predsednik Skupštine dužan je da sednicu sazove kada to pismeno zatraži najmanje trećina od ukupnog broja članova Skupštine, Savet mesne zajednice ili najmanje 5% građana mesne zajednice sa biračkim pravom i to u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva, tako da sednica bude zakazana najkasnije u roku od 20 dana od dana podnošenja zahteva.
Ako predsednik Skupštine ne sazove sednicu u roku od 20 dana, sednicu može sazvati prvopotpisani član Skupštine, odnosno predsednik Saveta mesne zajednice, po odluci Saveta mesne zajednice.

Član 38.
Skupština mesne zajednice:

 • usvaja Statut mesne zajednice,
 • donosi plan rada mesne zajednice i Skupštine,
 • predlaže organima Skupštine Grada program razvoja mesne zajednice,
 • donosi finansijski plan,
 • usvaja završni račun,
 • predlaže Skupštini Grada donošenje odluke o raspisivanju referenduma radi izjašnjavanja o uvođenju samodoprinosa i drugim pitanjima od zajedničkog interesa za građane na celom ili delu svog područja,
 • odlučuje o raspolaganju nepokretnom imovinom mesne zajednice,
 • utvrđuje način, postupak i uslove izdavanja u zakup poslovnog prostora sa kojim raspolaže,
 • donosi odluku o investicionom ulaganju i adaptaciji poslovnog prostora sa kojim raspolaže,
 • donosi odluku o udruživanju sredstava sa drugim mesnim zajednicama, ustanovama i drugim pravnim licima radi rešavanja zajedničkih potreba građana,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • bira predsednika i dva zamenika predsednika Skupštine,
 • donosi odluku o svom raspuštanju,
 • bira predsednika Saveta, dva zamenika predsednika Saveta i članove Saveta,
 • izvršava odluke i sprovodi zaključke Zbora građana,
 • vrši kontrolu nad radom Saveta mesne zajednice,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

Član 39.
Skupština mesne zajednice je dužna najmanje jednom godišnje podneti izveštaj o radu mesne zajednice Zboru građana kao i Skupštini Grada.

Član 40.
Skupština ima predsednika.
Predsednik Skupštine stara se o sprovodjenju odluka Skupštine, zaključuje, odnosno potpisuje pojedinačna akta o raspolaganju nepokretnom imovinom mesne zajednice u skladu sa odlukama Skupštine mesne zajednice, zaključuje ugovore o zakupu poslovnog prostora i obavlja druge poslove koji proizilaze iz nadležnosti Skupštine.
Predsednik Skupštine predstavlja i zastupa mesnu zajednicu.
Skupština bira svog predsednika iz reda članova Skupštine na četiri godine.
Izbor se vrši javno, dizanjem ruku, ili tajnim glasanjem, ako tako odluči većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Predlog kandidata za predsednika Skupštine daju članovi Skupštine.
Kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 1/3 članova Skupštine.
Za predsednika Skupštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine.
Predsednik Skupštine ima zamenike koje se biraju  na isti način i po istom postupku kao predsednik Skupštine.
Postupak i način izbora i razrešenja predsednika Skupštine i njegovih  zamenika detaljnije se uređuje njenim poslovnikom, u skladu sa Odlukom o mesnim zajednicama i Statutom mesne zajednice.

Član 41.
Konstituisanjem Skupštine prestaje mandat Saveta, s tim da Savet vrši tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost novog Saveta.
U slučaju da Skupština nije konstituisana u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, organi mesne zajednice prethodnog saziva kojima je mandat istekao, nastavljaju da obavljaju tekuće poslove do konstituisanja novih organa mesne zajednice.
U slučaju da Skupština nije konstituisana u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora ali je izvršeno potvrđivanje mandata članova Skupštine, Savet vrši tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost novog Saveta.
Pod tekućim poslovima u smislu ovog člana podrazumevaju se poslovi koji se odnose na izvršavanje zakonskih obaveza i na izmirenje tekućih obaveza.

Član 42.
U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika, sve poslove iz njegove nadležnosti obavljaju zamenici predsednika.

Član 43.
Mandat predsednika Skupštine i njegovih zamenika traje do isteka mandata Skupštine koja ih je birala.

SAVET MESNE ZAJEDNICE

 

Član 44.
Savet je izvršni organ mesne zajednice.
Savet mesne zajednice broji 5 članova.
Savet čini predsednik, dva zamenika predsednika i dva člana Saveta.
Zamenici predsednika zamenjuju predsednika u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Skupština odlučuje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta istovremeno, većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.
Za predsednika, zamenika predsednika i članove Saveta mogu biti birana lica koja imaju prebivalište na području mesne zajednice i imaju biračko pravo.
Postupak i način izbora i razrešenja predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta detaljnije se uređuje poslovnikom Skupštine, u skladu sa Odlukom o mesnim zajednicama i Statutom.
Organizacija, način rada i odlučivanja Saveta detaljnije se uređuje njegovim poslovnikom, u skladu sa Odlukom o mesnim zajednicama i Statutom.

Član 45.
Savet mesne zajednice:

 • priprema predloge odluka koja donosi Skupština mesne zajednice,
 • izvršava odluke Skupštine mesne zajednice,
 • organizuje rad mesne zajednice,
 • inicira rešavanje Skupštini mesne zajednice i drugim organima problematike koju sam uoči ili na zahtev građana,
 • stara se o tekućem održavanju i načinu korišćenja poslovnog prostora kojim raspolaže odnosno koristi mesna zajednica,
 • donosi odluke o nabavci osnovnih sredstava izuzev nekretnina,
 • usvaja periodični obračun mesne zajednice,
 • donosi odluke o pojedinačnim isplatama koje se odnose na investiciona ulaganja u skladu sa odlukom Skupštine mesne zajednice,
 • donosi odluku o izdavanju u zakup pokretnih stvari mesne zajednice,
 • donosi opšta akta:
  • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta,
  • Pravilnik o zaradama i drugim ličnim primanjima,
  • Pravilnik o kancelarijskom poslovanju,
  • Poslovnik o svom radu.
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

Član 46.
Sednica Saveta može se održati ako prisustvuje većina ukupnog broja članova Saveta – kvorum.
Odluke Saveta donose se većinom glasova prisutnih članova Saveta.

 

Član 47.
Predsednik Saveta:

 • odgovara za finansijsko poslovanje mesne zajednice u okviru i u skladu sa finansijskim planom,
 • odobrava nabavku sitnog inventara,
 • stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Saveta,
 • donosi odluku o prijemu u radni odnos radnika u skladu sa opštim aktima i rešava o pravima, obavezama i odgovornostima radnika zaposlenih u mesnoj zajednici.

Član 48.
Ako zaposleni u mesnoj zajednici bude izabran za člana Skupštine ili Saveta, pravo i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov mandat.

Član 49.
Sednice Saveta mesne zajednice održavaju se po potrebi a najmanje jednom mesečno.

KOMISIJE I DRUGA RADNA TELA

 

Član 50.
U cilju realizacije poslova i zadataka iz svog delokruga Skupština i Savet mesne zajednice mogu obrazovati komisije i druga radna tela.
Komisije, odnosno radna tela mogu biti stalnog ili privremenog karaktera.
Mandat stalnih komisija i radnih tela traje do isteka mandata Skupštine mesne zajednice.
Privremene komisije i radna tela prestaju sa radom izvršenjem poverenog posla ili radnog zadatka.

Član 51.
Odlukom Skupštine, odnosno Saveta reguliše se broj, sastav, trajanje mandata i konkretni poslovi, odnosno zadaci komisije i radnih tela.

Član 52.
Ukoliko se za područje mesne zajednice ili njen deo uvede mesni samodoprinos, Skupština mesne zajednice imenuje Koordinacioni odbor za realizaciju mesnog samodoprinosa.
Odlukom o imenovanju precizno se reguliše broj, sastav i zadaci Koordinacionog odbora.
Mandat Koordinacionog odbora traje za period za koji se uvodi mesni samodoprinos.

V   SREDSTVA MESNE ZAJEDNICE

 

Član 53.
Sredstva za rad Mesne zajednice obezbeđuje se iz:

 • sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu Grada, uključujući i samodoprinos,
 • donacija,
 • prihoda koje Mesna zajednica ostvari svojom aktivnošću, a u skladu sa Statutom Mesne zajednice.

Mesna zajednica donosi Finansijski plan na koji saglasnost daje Gradonačelnik.
Odluku o raspolaganju sredstvima Mesne zajednice donosi Savet mesne zajednice u skladu sa Finansijskim planom.

Član 54.
Sredstva mesne zajednice vode se na posebnom žiro računu, odnosno na posebnim računima, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 55.
O pojedinačnim isplatama odluku donosi predsednik Saveta mesne zajednice u skladu sa finansijskim planom.

 

VI   OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA

Član 56.
Skupština mesne zajednice svojom odlukom, zavisno od potreba i finansijskih mogućnosti reguliše način obavljanja administrativno-tehničkih i knjigovodstvenih poslova za potrebe mesne zajednice.
Skupština mesne zajednice obavljanje knjigovodstvenih poslova može poveriti nadležnoj službi  Grada Subotice.

Član 57.
Ako je odlukom iz prethodnog člana ovog Statuta predviđeno da ove poslove obavlja Predsednik Saveta mesne zajednice, za svoj rad predsednik odgovara Skupštini mesne zajednice.

VII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 58.
Izmene i dopune Statuta mesne zajednice vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 59.
Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mesne zajednice mogu pokrenuti:

 • Zbor građana mesne zajednice,
 • Skupština mesne zajednice,
 • odbornici sa područja mesne zajednice.

Član 60.
Opšta akta Mesne zajednice ostaju na snazi do njihovog usklađivanja sa ovim Statutom, a ukoliko su pojedinačne odredbe tih akata u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom, neće se primenjivati, već će se primenjivati odredbe Zakona i Statuta.

Član 61.
Opšta akta Mesne zajednice uskladiće se sa odredbama ovog Statuta  u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 62.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Mesne zajednice Palić – prečišćen tekst, utvrđen pod brojem: 179/2008. od dana 20.06.2008. godine, Izmena i dopuna Statuta Mesne zajednice Palić, utvrđen pod brojem: 274/2009. od dana 14.09.2009. godine, kao i Izmena i dopuna Statuta Mesne zajednice Palić, utvrđen pod brojem: 323/2010. od dana 10.11.2010. godine.

Član 63.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

 

G R A D   SUBOTICA
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЛИЋ
PALICS  HELYI  KÖZÖSSÉG
MJESNA ZAJEDNICA „PALIĆ“
SKUPŠTINA MESNE ZAJEDNICE
24413 Palić, Splitska aleja 1.
tel./fax: 024/754-037
e-mail : mzpalic@gmail.com
Prot. br.: 156-1/2014
Dana: 17.12.2014.

 

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
MESNE ZAJEDNICE „PALIĆ“

___________________
Nađ  Katarina                              

 
::Preporučujemo::
- Zajednički projekat Palića i Đule u okviru programa "Evropa za građane i građanke"

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavka

- Izradu sajta finansirao je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

- Palićke ulice

- Pošaljite nam vaše mišljenje u KNJIZI GOSTIJU

- Slika Palića gledano iz svemira

- Susret gradana bratskih gradova u Eršekhalmi

::Vreme danas::
::Linkovi::